Ectocid forte 100 ml

Insecticid

Descriere

Insecticid concentrat în formă lichidă, se utilizează pentru combaterea insectelor târâtoare (gândaci, furnici, etc), conţine Cypermetrină, Permetrină şi Piperonilbutoxid. 

ACŢIUNE:

Datorită substanţei active a soluţiei (Cypermetrina şi Permethrina – piretroizi de sinteză cu spectru larg de activitate şi cu toxicitate scăzută pentru mamifere), produsul este atât un insecticid de contact, cât şi de ingestie, însă fără intervenţia gazoasă, fapt ce prezintă avantajul de a permite repunerea în funcţiune imediată a spaţiilor tratate.

Piretrinele au acţiune neurotropă, acţionând la nivelul axonului, atât în sistemul nervos central cât şi periferic.

Efectul are loc în două faze: – iniţial se produce o activitate excesivă a celulelor nervoase, cauzând hiperexcitabilitatea insectei, tremur şi convulsii.

După această primă fază urmează blocajul transmiterii impulsurilor, blocaj care duce la paralizia şi treptat la moartea insectei.

Piperonilbutoxidul inhibă oxidarea piretroizilor în organismul insectelor, prelungind degradarea insecticidului, potenţează efectul acestora.

Soluţia antiparazitara, datorită componenţilor, odată cu diluarea acestuia cu apa formează o emulsie lăptoasă, prevenind consumul accidental de către manipulator si o diluţie rapidă si uniformă a substanţei active antiparazitare.

La concentraţii obişnuite de utilizare, produsul nu este fitotoxic, are toxicitatea redusă pentru operator, animal si mediu şi este biodegradabil.

Produsul este toxic pentru albine si peşti.

INDICAŢII:

Având un spectru larg de activitate insecticidă asupra majoritatea insectelor, se utilizează pentru dezinsecţia clădirilor, vehiculelor publice, clădirilor industriale, magazinelor şi a adăposturilor, spaţiilor destinate pentru creşterea animalelor.

MOD DE UTILIZARE:

Produsul diluat trebuie pulverizat cu pompe de presiune pe suprafeţele ce urmează a fi tratate.

În cazul majorităţii insectelor produsul Ectocid Forte se diluează în apă în concentraţie de 1-2% (100-200 ml produs diluat în 10 litri de apă), în funcţie de gradul şi tipul infestării.

În cazul gândacilor şi a altor insecte mai rezistente concentraţia se măreşte la 3-4 % (300-400 ml produs diluat în 10 litri de apă).

Soluţia preparată este practic inodor si nu pătează pereţii vopsiţi, cu toate acestea se va evita aplicarea sa pe pereţii proaspăt văruiţi, dat fiind că piretrinele sunt instabile în medii alcaline.

Amestecul preparat se foloseşte în cursul zilei respective.

MĂSURI DE PRECAUŢIE:

H225 – Lichid si vapori foarte inflamabili.

H302 – Nociv în caz de înghiţire.

H315 – Provoacă iritarea pielii.

H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H332 – Nociv în caz de inhalare.

H400 – Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

P261 – Evitati sa inspirati vaporii, aerosolii.

P262 – Evitati contactul cu ochii, pielea sau imbracamintea.

P270 – A nu se manca, bea sau fuma in timpul utilizarii produsului.

P271 – A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.

P280 – Purtati manusi de protectie si echipament de protectie a ochilor, feţei.

P301+P312 – In caz de inghitire sunati la un Centru de Informare Toxicologica sau un medic, daca nu va simtiti bine.

P337 + P313 – Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.

P391 – Colectaţi scurgerile de produs.

P273 – Evitati dispersarea in mediu.

P501 – Se va elimina conţinutul/containerul în conformitate cu reglementările locale..

Pe parscursul utilizării, persoanele neautorizate vor părăsi camera.

* Foarte inflamabil (R-11).

* Nociv prin inhalare şi înghiţire (R-20/22).

* Iritant pentru ochi (R-36).

* Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic (R-50/53).

* Toxic pentru albine (R-57).

* Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii (R-66).

* A nu se lăsa la îndemâna copiilor (S-2).

* A se păstra recipientul închis ermetic (S-7).

* A se păstra departe de alimente, băuturi şi hrana pentru animale (S-13).

* A se păstra departe de orice sursă de scântei. – Fumatul interzis (S-16).

* În cazul unei ventilaţii insuficiente se recomandă purtarea unui echipament de asigurare a respiraţiei cu filtru. A nu se inspira vaporii, aerosolii (S-23).

* A se evita contactul cu ochii (S-25).

* A se evita orice fel de contact inutil cu substanţa. Abuzul poate provoca daune sănătăţii.

* A nu se arunca la canalizare (S-29).

* A se purta echipament de protecţie şi mănuşi de protecţie corespunzătoare (S-36/37).

* În caz de accidente sau dacă vă simţiţi rău, a se consulta imediat medicul şi a i se arăta ambalajul sau eticheta (S-45).

* A se păstra numai în ambalajul (recipientul) original (S-49).

* Produsul şi recipientul său se elimină ca deşeuri periculoase.

A se evita dispersarea în mediu.

A se consulta instrucţiunile speciale – fişele tehnice de securitate înainte de utilizare (S-61).

Pe parscursul utilizării, persoanele neautorizate vor părăsi camera.

Produsele alimentare şi hrana pentru animale ambalate necorespunzător, animalele de casă şi cele de crescătorie, precum şi jucăriile, vesela lăsată neacoperită şi alte obiecte de uz casnic se depozitează la loc ferit înainte de începerea aplicării produsului.

Acvariile şi spaţiile amenajate pentru creşterea animalelor terestre se acoperă corespunzător (se opreşte ventilarea).

Aparatele de gătit, mesele de lucru şi alte suprafeţe de depozitare, pregătire sau consum al alimentelor, precum şi articolele de îmbrăcăminte, cele de mobilă şi altele cu care pielea intră adesea în contact, se acoperă de asemenea corespunzător sau se curăţă, respectiv clătesc înainte de refolosire cu detergent sau substanţe de curăţare alcaline.

În spaţiile cu grad de expunere umană ridicată, cum ar fi: camerele pentru bolnavi, grădiniţe, şcoli, camere de locuit, birouri, etc., substanţa nu se aplică pe suprafeţe întinse, ci tratamentul se execută atent vizând prin pulverizare numai cuiburile de dăunători şi zonele din imediata apropiere a acestora.

A se evita contactul cu suprafeţele proaspăt stropite şi încă umede.

Se va restricţiona accesul copiilor şi animalelor de casă la suprafeţele tratate.

Înainte de refolosinţă spaţiile se aerisesc temeinic.

PĂSTRARE:

Se păstrează în ambalaje originale la temperatura camerei (15-25 C˚), în locuri uscate.

AMBALAJE DISPONIBILE:

Flacon 100 ml.