Piret mix spray 200 ml

Spray insecticid

Descriere

Spray Insecticid
500 ml

COMPOZIŢIE:
Piretrine Naturale 0,08%: (CAS No: 8003-34-7, EINECS No: 232-319-8, Index No: 613-022-00-6)
Permetrină 0,09%: (CAS No: 52645-53-1, EINECS No: 258-067-9, Index No: 613-058-00-2)
TIP: Spray pentru pulverizare – emulsie uşor vâscoasă, de culoare albă (lăptoasă), fără miros specific.
UTILIZARE: Insecticid pentru combaterea insectelor cu habitat domestic (pureci, căpuşe, păduchi etc.) sensibile la piretrină şi permetrină, localizate pe câini şi animale sau păsări ornamentale (papagali, canari, porumbei de ornament). (Utilizare sanitar – veterinară).

Poate fi utilizat şi împotriva insectelor cu mod de viaţă ascuns (purici, ploşniţe, păduchi, furnici, căpuşe etc), cu habitat în vecinătatea animalelor sau în mediul de creştere al acestora (crăpături, cuiburi, locuri ascunse umede, coşuri, preşuri, pături etc.).

INDICAŢII, METODA DE APLICARE: Piret Mix Spray insecticid se aplică prin pulverizare pe toată suprafaţa corpului animalului, în sens invers firelor de păr sau pene, până la contactul direct cu pielea. Animalele vor fi împiedicate să se lingă şi astfel să ingere produsul. Administrarea se repetă la interval de 3-4 zile.Pentru prevenirea unei reinfestaţii, este necesară pulverizarea şi în mediul de creştere al animalului (aprox. 5-10 ml pentru o suprafaţă de 1 m2, prin pulverizare de la aprox. 30 cm, până când suprafaţa ţintă devine umedă. Trebuie tratate toate animalele prezente într-o locaţie. Numai pentru aplicare externă.
Eficacitate de până la 4 săptămâni. A NU SE UTILIZA LA PISICI ! Pisicile aflate în aceeaşi locaţie vor fi tratate cu un produs indicat şi înregistrat pentru pisici.

Precauţii specifice : Nu va fi utilizat la căţei cu vârstă mai mică de 4 săptămâni ; Nu se recomandă utilizarea la animale gestante sau în perioada de lactaţie ; Nu se va administra la animale cu hipersensibilitate cunoscută la oricare din ingredienţi ; Nu se recomandă utilizarea la animale bolnave sau aflate în perioada de convalescenţă sau în cazul prezenţei unor leziuni cutanate ; NU SE UTILIZEAZĂ LA PISICI ! La pisici produsul poate fi otrăvitor putând provoca moartea. Pentru prevenirea intoxicării accidentale a pisicilor, câinii trataţi vor fi ţinuţi la distanţă de pisici. De asemenea, se vor lua măsuri ca pisicile să nu ia contact cu zona în care s-a aplicat tratamentul câinilor. În cazul unui eveniment, se va apela imediat la un medic veterinar. Nu se recomandă folosirea la reptile, peşti, amfibieni sau albine. Pentru aceste specii vor fi utilizate produse corespunzătoare.
PRECAUŢII : A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nociv prin inhalare, în contact cu pielea sau dacă este înghiţit. A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană animală. Pentru mediu: Periculos pentru mediul înconjurător. Toxic pentru organismele acvatice. Nociv pentru organismele acvatice. Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. Nu va fi aruncat în canale de scurgere sau cursuri de apă. Se vor aplica materiale absorbante de lichid (nisip, ciment, pietriş). Se va scurge într-un recipient corespunzător, iar materialul colectat va fi păstrat corespunzător.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR: Persoana afectată va fi transportată departe de zona de pericol. În cazul apariţiei unor simptome se va contacta un medic. Persoanei inconştiente nu i se va administra nimic pe cale orală. Persoana afectată va fi scoasă la aer curat. Este interzisă administrarea către pacienţi a lichidelor sau provocarea vomei. Dacă persoana îşi pierde cunoştinţa, va fi poziţionată pe o parte laterală până la sosirea medicului. Se scoate imediat îmbrācāmintea şi încălţămintea contaminate. Dacă este cazul, se vor scoate imediat lentilele de contact.
În caz de inhalare: Persoana afectată se va scoate la aer curat şi i se va asigura căldură. Dacă respiraţia este neregulată sau este întreruptă se va executa respiraţie artificială.

În caz de contact cu pielea: Pielea va fi spălată imediat cu apă din abundenţă. Dacă iritaţia pielii persistă se va solicita consult medical.
În caz de contact cu ochii: Se vor spāla ochii cu apā din belşug timp de cel puţin 10 minute, ţinând ochii deschişi. Se va solicita consult medical.
În caz de ingestie accidentală: Se va spăla gura cu apă în cantitatea necesară. Dacă a fost înghiţită o cantitate mare, se va solicita consult medical. Este
interzisă administrarea către pacienţi a lichidelor sau provocarea vomei.
CONDIŢII DE ELIMINARE FINALĂ:
Resturi şi reziduuri: Incinerare în conformitate cu reglementările naţionale (Legea 211/2011 privind regimul deseurilor).

Recipiente: într-un incinerator aprobat pentru substanţe chimice. Recipientele care prezintă risc: vor fi plasate în spaţii separate, marcate şi suficient de spaţioase. Eliminarea trebuie facută în conformitate cu reglementările naţionale (HG 621/2005 privind ambalajele si deseurile de ambalaje; conform HG 856/2002 – cod deseu 18 02 08).
CONDIŢII DE PĂSTRARE, DEPOZITARE: Recipientul va fi păstrat uscat, bine închis şi în locuri răcoroase şi aerisite. Se va păstra la distanţă de surse de foc. Vor fi luate măsuri de precauţie împotriva descărcărilor statice. Recipientele vor fi deschise şi manipulate cu grijă. Se va evita contactul cu pielea, ochii şi hainele. Nu se va mânca, bea sau fuma în timpul aplicării. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Se va păstra la distanţă de materiale oxidante, alcaline puternice, substanţe acide. A se păstra la temperatura camerei 25oC ± 5oC. Produsul este stabil în condiţii normale.
VALABILITATE : 2 ani de la data fabricării, păstrat în condiţii corespunzătoare.

Mod de comercializare: generală – sanitar-veterinara

N: Periculos pentru mediul înconjurător.
Xn – Nociv

Fraze S:
●S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor●S13 A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale●S23 A nu se inspira aerosolii●S24 A
se evita contactul cu pielea●S25 A se evita contactul cu ochii●S26 În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul●
●S29 A nu se arunca la canalizare●S36/37/39 Purtaţi echipament de protecţie corespunzător, mănuşi şi mască de protecţie pentru ochi/faţă●
●S60 Acest produs şi ambalajul (recipientul) său se vor depozita ca un deşeu periculos●S61 A se evita aruncarea în mediul înconjurător.
A se consulta instrucţiunile speciale / fişa de securitate●
Fraze R:
●R20/21/22 Nociv prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire●R43 Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea●R42/43 Poate provoca
sensibilizare prin inhalare şi în contact cu pielea●R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung
asupra mediului acvatic●
Fraze H:
●H302 Nociv în caz de înghiţire●H312 Nociv în contact cu pielea●H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii●H332 Nociv în caz de inhalare●H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic●H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung●